Priėmimo dokumentai


Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracijai pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (pildoma forma)
  • asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas arba ID kortelė)
  • Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas (pildoma forma)
  • Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma forma).

Pateikus šiuos dokumentus tėvai (arba globėjai) pasirašo sutartį su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru.

Užsiėmimų laikas

Individualūs ir grupiniai užsiėmimai organizuojami pagal įprastą tvarkaraštį.

Pirmadieniais–penktadieniais Šeštadieniais
1.  13.30–14.15 1.   9.00–9.45
2.  14.20–15.05 2.   9.50–10.35
3.  15.10–15.55 3.  10.40–11.25
4.  16.00–16.45 4.  11.30–12.15
5.  16.50–17.35 5.  12.20–13.05
6.  17.40–18.25 6.  13.30–14.15
7.  18.30–19.15 7.  14.20–15.05
8.  19.20–20.05 8.  15.10–15.55
9.  20.10–20.55 9.  16.00–16.45

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.

2021–2022 m. m. tvarkaraštis

Lietuvoje 2021 m. laisvėjant karantino sąlygoms, nuo gegužės 31 d. iki birželio pabaigos užsiėmimai buvo organizuojami mišriuoju (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu.
Mokiniai kartu su mokytojais vyko į edukacinius užsiėmimus.
Kol šalyje plinta pandemija, svarbiausias tikslas – stabdyti Covid-19 viruso plitimą, apsaugoti save ir savo artimuosius bei aplinkinius, maksimaliai mažinant kontaktus, laikantis saugumo reikalavimų (LR Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, Vilnius) Papunkčio pakeitimai: Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627).
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.
Atsižvelgdama į nepalankią epideminę Covid-19 infekcijos situaciją Lietuvos Respublikoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo lapkričio 7 d. paskelbė visoje Lietuvos teritorijoje karantiną. Vilniaus kūrybos ir mokymo centro ugdymas vyko nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. neformalus vaikų ugdymas vyks nuotoliniu būdu pagal įprastą Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklų tvarkaraštį..

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d. posėdžio protokolu Nr. 16-213/20(2.6.2.1.-CIV) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” perorganizuojamas ugdymo procesas.

Vilniaus kūrybos ir mokymo centras nuo 2020 m. kovo 30 d. iki gegužės 31 d.  organizavo ugdymą nuotoliniu būdu, kuris vyko socialinių medijų pagalba, naudojantis el. paštu, Facebook, Messenger, Viber, Skype, kompiuterinė debesija, Classroom.google.com programėlėmis pasirinktinai, pasitarus su mokinių tėvais.
Stengėmės, kad ugdymas būtų pilnavertis ir tikslinis.

 

Socialinės lengvatos

Mokesčio lengvatos už moksleivių ugdymą suteikiamos socialinės paramos arba pašalpos gavėjams.
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrui pateikus galiojančią Vilniaus miesto socialinės paramos centro išvadą dėl teisės į socialinę paramą, suteikiama 50 procentų mokesčio lengvata už ugdymą.
Pateikus galiojančią Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus pažymą dėl socialinės pašalpos, suteikiama 100 procentų mokesčio lengvata už ugdymą.

Norėdami gauti šias mokesčio lengvatas už ugdymą, tėvai (arba globėjai) užpildo prašymą Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrui.

Mokesčio lengvata taikoma moksleivio ligos atveju, pateikus medicininės pažymos kopiją apie ligą, kurios trukmė ne mažiau kaip 2 savaitės.

Jei Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam vaikui taikomas 100 procentų, o kitiems vaikams – 50 procentų dydžio mokestis už ugdymą.

Mokestis už ugdymo veiklas

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.
Mokestis už ugdymo veiklą mokamas už pusmetį. Už I pusmetį mokama ne vėliau kaip iki spalio 31 d., už II pusmetį – ne vėliau kaip iki kovo 31 d.
Nuo 2019 m. spalio 1 d. mokestis už Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro ugdymo veiklas mokamas bankiniu pavedimu į
biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ (įstaigos kodas 300035837)
sąskaitos nr. LT 02 4010 0510 0512 0699.

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:
ugdytinio vardą, pavardę,
užsiėmimo pavadinimą (pvz., dailė, muzika, cirkas, gamtamokslinis ugdymas, anglų kalba)
mokytojo (-os) vardą, pavardę.

Jei moksleiviai pradeda lankyti ugdymo veiklą ne nuo mokslo metų pradžios, mokama už likusius mokslo metų mėnesius.

Įkainiai už ugdymą patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1107.

Veiklos pavadinimas Kaina už 1 mėnesį
Choreografija 5,79 eur
Dailė, keramika, fotografija, videomenas 10,00 eur
Ankstyvasis ugdymas: dailė, muzika, šokis 10,00 eur
Muzika: dainavimas, pianinas, gitara, smuikas 10,00 eur
Netradicinis menas / cirkas 8,69 eur
Teatras 10,00 eur
Mokomieji dalykai:
Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
10,00 eur
Anglų kalba 10,00 eur

Dailės terapijos užsiėmimams skiriamos NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) lėšos – 20 eur 1 mėnesiui.
NV
Š lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje.

1,2 proc. GPM parama

Dėkojame visiems Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendruomenės nariams, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio už 2020 metus ir taip mus parėmusiems.
Norėdami pateikti Prašymą dėl paramos skyrimo, prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite funkciją ,,Pildyti portale”.

Skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512. Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per šią sistemą galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, tai padaryti padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai.

Nuoširdžiai dėkojame už suteikiamą paramą!

Informacija dėl GPM skyrimo

Paramos gavėjo kodas 190011232
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
Buveinės adresas Švitrigailos g. 6, Vilnius, LT-03222

Atsiliepimai, prisiminimai

Mūsų buvę ir esami auklėtiniai, jų tėveliai mielai sutiko pasidalinti atsiliepimais, prisiminimais.
.
.