Priėmimo dokumentai


Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracijai pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (pildoma forma)
  • asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas arba ID kortelė)
  • Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas (pildoma forma)
  • Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma forma).

Pateikus šiuos dokumentus tėvai (arba globėjai) pasirašo sutartį su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru.

Užsiėmimų laikas

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.

Pirmadieniais–penktadieniais Šeštadieniais
1.  13.30–14.15 1.   9.00–9.45
2.  14.20–15.05 2.   9.50–10.35
3.  15.10–15.55 3.  10.40–11.25
4.  16.00–16.45 4.  11.30–12.15
5.  16.50–17.35 5.  12.20–13.05
6.  17.40–18.25 6.  13.30–14.15
7.  18.30–19.15 7.  14.20–15.05
8.  19.20–20.05 8.  15.10–15.55
9.  20.10–20.55 9.  16.00–16.45

Individualūs ir grupiniai užsiėmimai organizuojami pagal pateikiamą tvarkaraštį.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro 2023–2024 mokslo metų tvarkaraštis

 

Mokesčio lengvatos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre taikomos mokesčio už ugdymą lengvatos:
1. Nuo mokesčio atleidžiami:
– socialinės pašalpos ir paramos gavėjai, pateikę galiojančią Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centro pažymą dėl socialinės pašalpos arba paramos ir prašymą;
– be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu);
– neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai
patvirtinančius dokumentus;
– 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pasitraukę užsieniečiai,
– Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys
be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje (karo pabėgeliai).
2. Mokestis už ugdymą mažinamas 50 procentų, jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas)  ir pateikia tai patvirtinančias pažymas. Kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą.
3. Centro direktorius turi teisę ne daugiau kaip 5 procentus ugdytinių atleisti nuo mokesčio arba jį mažinti 50 procentų. Ši mokesčio lengvata taikoma vaikų globos namų ar pensionatų ugdytiniams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams Centro pedagogų siūlymu ir patvirtinama direktoriaus įsakymu.

.

Mokestis už ugdymo veiklas

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę nuo rugsėjo iki gegužės arba birželio mėnesio (trukmė priklauso nuo ugdymo programos).

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė mokesčio už ugdymą tvarka. Mokestis atliekamas bankiniu pavedimu pagal ugdytiniui priskirtą devynių skaičių mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. Mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Tėvai (globėjai) užsako ir gauna kvitus į el. paštus prisijungę prie svetainės https://svietimas.vilnius.lt/

Nuo ugdymo mokesčio atleidžiami ugdytiniai, kai tėvai (globėjai) direktoriui pateikia:
1. prašymą;
2. pažymą iš Socialinės paramos centro, kad šeima turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams;
3. kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio už ugdymą.

2022 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1481 patvirtinti įkainiai už ugdymą.

Veiklos pavadinimas Kaina už 1 mėn.
Choreografija 6,00 eur
Dailė, keramika, fotografija, videomenas 15,00 eur
Ankstyvasis ugdymas:
dailė, dailės terapija, muzika, šokis, teatras,  netradicinis menas / cirkas
15,00 eur
Muzika:
dainavimas, fortepijonas, gitara, smuikas
15,00 eur
Netradicinis menas / cirkas 15,00 eur
Teatras 15,00 eur
Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
15,00 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės terapijos programa vykdoma iš NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) lėšų. NVŠ suma vienam ugdytiniui –  25 eur 1 mėnesiui. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro mokėjimo už ugdymą ir paslaugas tvarka

1,2 proc. GPM parama

Dėkojame visiems Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendruomenės nariams, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio už 2023 metus ir taip mus parėmusiems.
Norėdami pateikti Prašymą dėl paramos skyrimo, prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite funkciją ,,Pildyti portale”.

Skiriant pajamų mokesčio dalį už 2023 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus priimama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512. Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per šią sistemą galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, tai padaryti padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai.

Nuoširdžiai dėkojame už suteikiamą paramą!

Informacija dėl 1,2 proc. GPM skyrimo

Paramos gavėjo kodas 190011232
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
Buveinės adresas Švitrigailos g. 6, Vilnius, LT-03222

Atsiliepimai, prisiminimai

Mūsų buvę ir esami auklėtiniai, jų tėveliai mielai sutiko pasidalinti atsiliepimais, prisiminimais.
.
.