Priėmimo dokumentai


Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracijai pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (pildoma forma)
  • asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas arba ID kortelė)
  • Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas (pildoma forma)
  • Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma forma).

Pateikus šiuos dokumentus tėvai (arba globėjai) pasirašo sutartį su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru.

Užsiėmimų laikas

Individualūs ir grupiniai užsiėmimai organizuojami pagal įprastą tvarkaraštį.

Pirmadieniais–penktadieniais Šeštadieniais
1.  13.30–14.15 1.   9.00–9.45
2.  14.20–15.05 2.   9.50–10.35
3.  15.10–15.55 3.  10.40–11.25
4.  16.00–16.45 4.  11.30–12.15
5.  16.50–17.35 5.  12.20–13.05
6.  17.40–18.25 6.  13.30–14.15
7.  18.30–19.15 7.  14.20–15.05
8.  19.20–20.05 8.  15.10–15.55
9.  20.10–20.55 9.  16.00–16.45

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.

2022–2023 m. m. ugdymo veiklų tvarkaraštis

 

Lietuvoje 2021 m. laisvėjant karantino sąlygoms, nuo gegužės 31 d. iki birželio pabaigos užsiėmimai buvo organizuojami mišriuoju (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu.

Mokiniai kartu su mokytojais vyko į edukacinius užsiėmimus.

Kol šalyje plinta pandemija, svarbiausias tikslas – stabdyti Covid-19 viruso plitimą, apsaugoti save ir savo artimuosius bei aplinkinius, maksimaliai mažinant kontaktus, laikantis saugumo reikalavimų (LR Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, Vilnius) Papunkčio pakeitimai: Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627).
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.
Atsižvelgdama į nepalankią epideminę Covid-19 infekcijos situaciją Lietuvos Respublikoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo lapkričio 7 d. paskelbė visoje Lietuvos teritorijoje karantiną. Vilniaus kūrybos ir mokymo centro ugdymas vyko nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. neformalus vaikų ugdymas vyko nuotoliniu būdu pagal įprastą Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklų tvarkaraštį..

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d. posėdžio protokolu Nr. 16-213/20(2.6.2.1.-CIV) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” perorganizuotas ugdymo procesas.

Vilniaus kūrybos ir mokymo centras nuo 2020 m. kovo 30 d. iki gegužės 31 d.  organizavo ugdymą nuotoliniu būdu, kuris vyko socialinių medijų pagalba, naudojantis el. paštu, Facebook, Messenger, Viber, Skype, kompiuterinė debesija, Classroom.google.com programėlėmis pasirinktinai, pasitarus su mokinių tėvais.
Stengėmės, kad ugdymas būtų pilnavertis ir tikslinis.

 

Mokesčio lengvatos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre taikomos mokesčio už ugdymą lengvatos:
1. Nuo mokesčio atleidžiami:
– socialinės pašalpos ir paramos gavėjai, pateikę galiojančią Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centro pažymą dėl socialinės pašalpos arba paramos ir prašymą;
– be tėvų globos likę ugdytiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu);
– neįgalūs ugdytiniai, pateikus tai
patvirtinančius dokumentus;
– 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pasitraukę užsieniečiai,
– Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys
be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje (karo pabėgeliai).
2. Mokestis už ugdymą mažinamas 50 procentų, jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas ir pateikia tai patvirtinančias pažymas. Kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą.
3. Centro direktorius turi teisę ne daugiau kaip 5 procentus ugdytinių atleisti nuo mokesčio arba jį mažinti 50 procentų. Ši mokesčio lengvata taikoma vaikų globos namų ar pensionatų ugdytiniams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams Centro pedagogų siūlymu ir įforminama direktoriaus įsakymu.

.

Mokestis už ugdymo veiklas

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę nuo rugsėjo iki gegužės arba birželio mėnesio (trukmė priklauso nuo ugdymo programos).
Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. mokestis už ugdymo veiklą mokamas kas mėnesį bankiniu pavedimu. Mokestis už ugdymą  Centre mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis atliekamas atskiru mokėjimu pagal ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį.

Nuo ugdymo mokesčio atleidžiami ugdytiniai, kai tėvai (globėjai) direktoriui pateikia:
1. prašymą;
2. pažymą iš Socialinės paramos centro, kad šeima turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams;
3. kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio už ugdymą.

2022 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1481 patvirtinti įkainiai už ugdymą.

Veiklos pavadinimas Kaina už 1 mėnesį
Choreografija 6,00 eur
Dailė, keramika, fotografija, videomenas 15,00 eur
Ankstyvasis ugdymas: dailė, muzika, šokis 15,00 eur
Muzika: dainavimas, pianinas, gitara, smuikas 15,00 eur
Netradicinis menas / cirkas 15,00 eur
Teatras 15,00 eur
Mokomieji dalykai:
Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
15,00 eur

Dailės terapijos programa vykdoma iš NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) lėšų. NVŠ suma vienam ugdytiniui –  20 eur 1 mėnesiui. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje.

 

1,2 proc. GPM parama

Dėkojame visiems Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendruomenės nariams, skyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio už 2022 metus ir taip mus parėmusiems.
Norėdami pateikti Prašymą dėl paramos skyrimo, prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite funkciją ,,Pildyti portale”.

Skiriant pajamų mokesčio dalį už 2022 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus priimama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512. Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per šią sistemą galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, tai padaryti padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai.

Nuoširdžiai dėkojame už suteikiamą paramą!

Informacija dėl GPM skyrimo

Paramos gavėjo kodas 190011232
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
Buveinės adresas Švitrigailos g. 6, Vilnius, LT-03222

Atsiliepimai, prisiminimai

Mūsų buvę ir esami auklėtiniai, jų tėveliai mielai sutiko pasidalinti atsiliepimais, prisiminimais.
.
.